กรณีศึกษา

Bnk Financial Group 
โปรแกรมแมสเซนเจอร์ที่ใช้ในการทำงาน และ IP-PBX

Mirae Asset Financial Group
โปรแกรมแมสเซนเจอร์ที่ใช้ในการทำงาน และ IP-PBX

Hankook tire group
โปรแกรมแมสเซนเจอร์ที่ใช้ในการทำงาน และโซลูชันการประชุมทางวิดีโอ

Aekyung Group
โปรแกรมแมสเซนเจอร์ที่ใช้ในการทำงาน

Korea East-west Power
โปรแกรมแมสเซนเจอร์ที่ใช้ในการทำงาน, Team Space(SNS) และการเชื่อมโยงแชตบอท

Daejeon Metropolitan Office of Education
โปรแกรมแมสเซนเจอร์ที่ใช้ในการทำงาน

กระทรวงการต่างประเทศ
โปรแกรมแมสเซนเจอร์ที่ใช้ในการทำงาน