CI / BI

เครื่องหมายสัญลักษณ์

SYMBOL MARK
โลโก้สัญลักษณ์ของ UCWAREนั้น ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากตัว u และ c ที่ย่อมาจากชื่อเต็มของบริษัท UCWARE(Unified Commnication Solutions)

ลายเซนต์

SIGNATURE

สีที่ใช้

COLORS
UC Fresh blue

#00D5FF – #0037C7

UC Sky blue

#c62a41

UC Blue

#2f3530

โลโก้ Emblem

EMBLEM MARK
โลโก้ของ UCWAREนั้น เป็นการรวมกันของรูปร่างบอลลูนคำพูดที่สื่อถึง
ระบบแมสเซนเจอร์ และก้อนเมฆที่สื่อถึงระบบ Cloud

สีที่ใช้

COLORS
UC Sky blue

#00c9ff

UC Blue

#0037c7

UC Magenta

#2f3530